EUROPA INVESTESTE IN ZONELE RURALE !!!!!! 2017

23.05.2017 00:00

Europa investeste in zonele rurale !!!!!

In sesiunea a doua 2016 este oferit sprijin pentru investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole

Programul  National de dezvoltare rurala 2014 -2020 este finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol  pentru Dezvoltare Rurala

Masura : 06 : Dezvoltarea exploatatiilor si a intreprinderilor mici precum si crearea locurilor de munca

Submasura 6.4 : are ca scop :

 • Stimularea mediului de afaceri in mediul rural
 • Cresterea numarului de activitati neagricole desfasurate in zonele rurale
 • Dezvoltarea activitatilor neagricole existente
 • Crearea de locuri de munca
 • Cresterea veniturilor populatiei rurale
 • Reducerea  diferentelelor dintre mediul urban si rural
 • Diversificarea activitatilor economice ale fermierilor sau membrilor gospodariilor agricole prin practicarea de activitati neagricole in vederea cresterii veniturilor si crearii de alternative ocupationale

Domenii de diversificare acoperite :

 • Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie,  articole  de  hârtie și  carton;  fabricarea  produselor  chimice,  farmaceutice;  activități  de  prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente;  fabricare produse electrice, electronice, etc.); 
 • Activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte activități tradiționale non‐agricole (ex:  olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.); 
 • Activități turistice (ex: servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement și alimentație  publică); 
 • Furnizarea de servicii : medicale, sociale, sanitar‐veterinare; reparații mașini, unelte, obiecte  casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii informatice;  servicii  tehnice,  administrative  etc.,  inclusiv  construcții,  reconstrucții și/sau  modernizarea  spațiilor ș i  zonelor aferente desfășurării activităților; 
 • Fabricarea de peleți și brichete din biomasă.   

Solicitanţii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această submăsură sunt

 • Micro‐întreprinderi 
 • Intreprinderi neagricole mici existente şi nou‐înfiinţate (start‐ups) din spaţiul  rural; 
 • Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizaţi cu statut minim pe PFA) care îşi diversifică  activitatea  de  bază  agricolă  prin  dezvoltarea  unei  activităţi  neagricole  în  zona  rurală  în  cadrul  întreprinderii  deja  existente,  încadrabile  în  micro‐întreprinderi ,  întreprinderi  mici,  cu  excepţia  persoanelor fizice neautorizate.  

Solicitantul trebuie să respecte următoarele:

 • să fie persoană juridică română;
 • să aibă capital 100% privat;
 • să acţioneze în nume propriu; 
 • să asigure surse financiare stabile și suficiente pe tot parcursul implementării proiectului

Spaţiul rural eligibil În accepţiunea PNDR 2014-2020 şi implicit a acestei sub-măsuri, spațiul rural este definit ca totalitatea comunelor la nivel de unitate administrativ-teritorială, comuna fiind  cea mai mică unitate administrativ-teritorială, nivel NUTS 5.

Tipuri de investitii si cheltuieli eligibile :

Exemple de tipuri de investiţii şi cheltuieli eligibile: 

Investitii pentru producerea şi comercializarea produselor neagricole: 

fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinarie, articole de hârtie şi carton;

fabricarea produselor chimice, farmaceutice; 

activităţi de prelucrare a produselor lemnoase;  

industrie metalurgică, fabricare de construcţii metalice, maşini, utilaje şi echipamente; 

fabricare produse electrice, electronice; 

Investiţii pentru activităţi meşteşugăreşti

activităţi de artizanat şi alte activităţi tradiţionale neagricole olărit, brodat, prelucrare manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii, etc; 

Investiţii legate de furnizarea de servicii

servicii medicale, sociale, sanitar‐veterinare; 

servicii de reparaţii maşini, unelte, obiecte casnice;

servicii de consultanţă, contabilitate, juridice, audit; 

activităţi de servicii în tehnologia informaţiei şi servicii informatice; 

servicii tehnice, administrative, etc.

Investitii pentru infrastructura 

în unităţile de primire turistică tip agro‐turistic;

proiecte de activităţi de agrement ,dependente sau independente de o structura de  primire agro‐turistica cu functiuni de  cazare

Investitii pentru productie de combustibil din biomasă (ex: fabricare de peleţi şi brichete) în

 vederea  comercializării. 

Costuri eligibile specifice :

 • construcţia, extinderea şi/sau modernizarea şi dotarea clădirilor; 
 • achiziţionarea şi costurile  de  instalare,  inclusiv  în  leasing  financiar,  de  utilaje,  instalaţii şi  echipamente noi 
 • investiţii intangibile: achiziţionarea sau dezvoltarea de software şi achiziţionarea de brevete, licenţe,  drepturi de autor, mărci. 

Cheltuieli eligibile cu mijloacele de transport specializate 

Sunt acceptate pentru finanțare următoarele tipuri de mijloace de transport: 

 • Ambulanță umană; 
 • Autospecială pentru salubrizare; 
 • Mașină specializată pentru intervenții, prevazută cu nacelă pentru execuția de lucrări la înălțime; 
 • Autocisternă pentru produse nealimentare (doar autocisternă pe autoşasiu ‐ excl cap tractor si  remorcă autocisternă sau una din ele separat) 
 • Mașină de măturat carosabilul; 
 • Auto betonieră;
 • Autovidanjă; 
 • Utilaj specializat pentru împrăștiere material antiderapant (este eligibil doar dacă echipamentul  este montat direct pe autoșasiu, fară a putea fi detașat).
 • Utilajele agricole nu sunt costuri acceptate la finanțare. 

Mentiuni :

 

Pentru indrumari  , AFIR pune la dispozitia beneficiarilor un model de contract de consultanta orientativ ,  prestari de servicii de consultanta , pentru beneficiarii Programului National de Dezvoltare Rurala PNDR 2020   


Termenii contractului de prestari servicii de consultanta vor fi stabiliti de catre potentialul beneficiar al finantarii PNDR care are dreptul de a alege conditiile pe care le considera avantajoase pentru accesarea fondurilor europene si implementarea  cu succes a proiectului .

 

Obiectul contractului pe care potențialul beneficiar îl va încheia cu societatea de consultanță aleasă de către acesta, îl reprezintă executarea de către societatea de consultanță a serviciilor de asistenţă de specialitate şi întocmirea documentaţiilor necesare în scopul implementării proiectului cu sprijin financiar de la bugetul Uniunii Europene, din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) prin intermediul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR).

 

 

Contact :  Center Timisland Park

Solicitare oferta servicii de consultanta :

Consultant in management :

 

 

Manager project

Timisland Park

Ing. Radu Victor

Tel:  0724101689

Email : timislandpark@gmail.com

Web : https://timisland-park8.webnode.ro/